Regulamin Promocji „Testuj 15 dni za darmo”

z dnia 12.03.2021 r.A. Postanowienia Ogólne1. Niniejszy Regulamin Promocji „Testuj 15 dni za darmo” określa warunki promocyjnego udostępnienia zestawu Eminto Box przez spółkę Digital Direct House sp. z o. o. zwanym dalej EMINTO z siedzibą przy ul. Chełmskiej 9/42, 00-724 Warszawa. NIP: 521-360-85-38 na okres 15 dni.

2. Promocja dotyczy tylko rynku stomatologicznego i medycyny estetycznej.

3. Dostawca na czas trwania promocji oddaje do używania, stanowiący własność Dostawcy: mikrokomputer zwany w dalszej części „playerem” wraz z zasilaczem i kablem HDMI oraz umożliwia dostęp do aplikacji mobilnej o nazwie EMINTO Stomatologia, zwanej w dalszej części umowy „aplikacją”, która zawiera:

a. specjalistyczny zestaw składający się z filmów video w czterech kategoriach tematycznych: ortodoncja, implantologia, profilaktyka, stomatologia estetyczna (kontent branżowy),

b. przygotowane przez Dostawcę profesjonalne szablony (szablony) z możliwością personalizacji tekstu oraz dodawania własnych zdjęć (w formatach jpg, jpeg, png) oraz video (w formacie mp4), nie przekraczającym w sumie wielkości 2 GB

pozwalające Abonentowi na wyświetlanie na dowolnym urządzeniu wizyjnym, umożliwiającym jego podłączenie do playera, przykładowo poprzez wejście HDMI, specjalistycznego kontentu branżowego oraz profesjonalnych szablonów.


4. Z promocji „Testuj 15 dni za darmo” mogą skorzystać osoby fizyczne, które poprawnie wypełniły formularz zamówienia dostępny na stronie www.eminto.pl oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wypełnionych pól w formularzu zamówienia, w szczególności: rzeczywistego istnienia gabinetu stomatologicznego, poprawności i wiarygodności jego adresu korespondencyjnego oraz danych kontaktowych.

6. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki promocyjnego zestawu Eminto opisane w pkt 3 niniejszego Regulaminu do darmowych testów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisanych w pkt 5.

7. Promocja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do wyczerpania zestawów testowych eminto.

8. Dostawca zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.

9. EMINTO gwarantuje poprawne działanie Produktu w Okresie Testowym.

10. Zważywszy na fakt konsultacji i akceptacji Mediów edukacyjnych przez specjalistów z danej dziedziny stomatologii, EMINTO gwarantuje poprawność merytoryczną prezentowanych usług stomatologicznych.

11. EMINTO w trakcie trwania 15 dni kalendarzowych Okresu Testowego, zobowiązuje się do całkowitego serwisu Produktu wraz z kompleksową obsługą. Do tego celu EMINTO udostępnia dedykowaną infolinię pod numerem telefonu: +22 602 22 11, adres e-mail: kontakt@eminto.pl oraz zakładkę w Aplikacji umożliwiającą bezpośredni kontakt z EMINTO.

12. EMINTO w trakcie trwania 15 dni kalendarzowych Okresu Testowego, zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz GABINETU, o ile GABINET będzie zainteresowany, profesjonalnego szkolenia wraz z warsztatem z Produktu EMINTO w formie on-line.

B. Obowiązki uczestnika promocji1. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji, jest akceptacja warunków Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzy Zamówienia dostępnego na stronie www.eminto.pl

13. UCZESTNIK akceptuje fakt, że po upływie 15 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszego dokumentu, w przypadku rezygnacji z dalszego odpłatnego korzystania z Zestawu jego obowiązkiem jest:

a. Odesłanie, na własny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych, kompletnego Zestawu na adres: EMINTO, ul. Jodłowa 27/3, 02-907 Warszawa, przy czym zestaw zostanie odesłany kompletny, sprawny, w oryginalnym opakowaniu, nie noszącym śladów użytkowania i w stanie umożliwiającym ponowne udostępnienie.

b. Przekazać Zestaw do Pośrednika (handlowca, dystrybutora) w terminie do 7 dni kalendarzowych, od którego otrzymał Zestaw.

14. Jeżeli UCZESTNIK nie zwróci Produktu w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych, od zakończenia okresu testowego, EMINTO wystawi fakturę na GABINET na kwotę 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 0/100) brutto za pierwszy miesiąc użytkowania, na co GABINET wyraża zgodę.

15. Jeżeli UCZESTNIK nadal nie zwróci Produktu w kolejnym miesiącu kalendarzowym po wystawieniu pierwszej faktury, EMINTO wystawi kolejną fakturę na kwotę 890 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt 0/100) brutto za jednorazowe uruchomienie usługi i 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 0/100) za abonament miesięczny, na co GABINET wyraża zgodę.

16. W przypadku dalszego braku zwrotu, EMINTO wystawi fakturę UCZESTNIKOWI na kwotę 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 0/100) brutto każdego kolejnego miesiąca użytkowania, na co GABINET wyraża zgodę.

C. Licencja1. EMINTO niniejszym udziela Licencji niewyłącznej, w trakcie trwania Okresu Testowego, na korzystanie z Produktu, a w szczególności na publiczne odtwarzanie (np.: na monitorze w poczekalni Gabinetu) mediów edukacyjnych z promowaniem usług medycznych pod warunkiem, że emisja następuje bezpośrednio i wyłącznie z przekazanego mikrokomputera lub/i aplikacji.

2. EMINTO posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Produktu, a w szczególności do gotowych mediów edukacyjnych, aplikacji, rozwiązania informatycznego umożliwiającego wyświetlanie plików video i obrazów na wyświetlaczach cyfrowych. Kopiowanie, modyfikacja, zmiana, adaptacja, udostępnianie na innych nośnikach niż mikrokomputer EMINTO jest naruszeniem majątkowego prawa autorskiego EMINTO. EMINTO zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania wobec GABINETU w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszych Zasad Okresu Testowego.

Właścicielem Aplikacji EMINTO i strony eminto.pl jest Digital Direct House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 9/42, 00-724 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388914, REGON: 142981249, NIP: 5213608538. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych w aplikacji eminto oraz na stronach www.eminto.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza aplikacja i strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące aplikację i stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora będą podlegały odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.(c) Copyright, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

1. Dostawca zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do kontentu branżowego składającego się z filmów video znajdującego się w aplikacji.

2. Dostawca udziela na rzecz Abonenta licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następującym polu eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania – poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie na terytorium Polski, pod warunkiem, że emisja utworu następuje bezpośrednio i wyłącznie z przekazanego playera.

3. Dostawca zastrzega, że nie udziela Abonentowi licencji na innych polach eksploatacji, w tym w zakresie kopiowania utworu przez Dostawcę. Strony postanawiają, iż w przypadku naruszenia tego postanowienia przez Abonenta, Dostawcy przysługuje od Abonenta kara umowna określona w Umowie za każde stwierdzone naruszenie. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

1. Dostawca na czas trwania Umowy oddaje do używania Abonentowi, stanowiący własność Dostawcy mikrokomputer o indywidualnym numerze identyfikacyjnym wraz z zasilaczem i kablem HDMI oraz umożliwia Abonentowi dostęp do aplikacji mobilnej o nazwie EMINTO, która zawiera:

a) specjalistyczny zestaw składający się z filmów video w kategoriach tematycznych: ortodoncja, implantologia, profilaktyka, stomatologia estetyczna (kontent branżowy),

b) przygotowane przez Dostawcę profesjonalne szablony (szablony) z możliwością personalizacji tekstu oraz dodawania własnych zdjęć (w formatach jpg, jpeg, png) oraz video (w formacie mp4), nie przekraczającym w sumie wielkości 2 GB

pozwalające na wyświetlanie na dowolnym urządzeniu wizyjnym umożliwiającym jego podłączenie do playera, przykładowo poprzez wejście HDMI, specjalistycznego kontentu branżowego oraz profesjonalnych szablonów.

2. W celu uruchomienia usługi niezbędne jest podłączenie przez Abonenta dostarczony mini komputer (player) do urządzenia wizyjnego (przykładowo: telewizor), zainstalowanie na urządzeniu mobilnym (przykładowo: smartfon, tablet) aplikacji przez Abonenta i zeskanowanie kodu QR, który wyświetli się po poprawnym podłączeniu na urządzeniu wizyjnym (przykładowo: telewizor) do aplikacji.

3. Dostawca oświadcza, że kompletna usługa jest dostępna w przypadku stałego łącza playera z urządzeniem sieciowym – Internetem, co zobowiązuje się na własny koszt zapewnić Abonent. Abonent ma możliwość zdefiniowania sposobu łącza poprzez sieć bezprzewodową „wifi” lub kablową.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usługi z powodu problemów związanych z łączem sieciowym – Internetem.

5. Dostawca zastrzega, iż w przypadku nagłej utraty łącza sieciowego, aplikacja zapewnia dalsze wyświetlanie kontentu branżowego wybranego uprzednio przez Abonenta. Jednakże, Abonent nie ma wówczas możliwości monitorowania i kierowania usługą.

6. Dostawca zastrzega, że kontent branżowy znajdujący się w aplikacji może ulegać zmianom lub uaktualnieniom, także poprzez rozszerzenie kategorii, na co Abonent wyraża zgodę. Dostawca oświadcza, że prace techniczne związane ze zmianami lub uaktualnieniem kontentu branżowego będą wykonywane z należytą starannością, a Abonent oświadcza, że nie będzie podnosił wobec Dostawcy żadnych roszczeń w tym zakresie.

Dostawca oświadcza, że kontent branżowy nie będzie wymieniony na zupełnie nowy. Dostawca umożliwia Abonentowi możliwość korzystania z rozszerzonego kontentu branżowego poprzez zaakceptowanie przez Abonenta zmiany. Jeżeli Abonent nie będzie zainteresowany korzystaniem z rozszerzonego kontentu branżowego ma możliwość braku akceptacji rozszerzenia i korzystania z dotychczasowego kontentu branżowego.

8. Dostawca oświadcza, że aplikacja nie zawiera żadnych treści reklamowych dotyczących produktów bądź usług. Dostawca nie uprawnia Abonenta do zamieszczania tekstu lub zdjęć konkretnych produktów bądź usług należących bądź świadczonych przez osoby trzecie, przykładowo: firm farmaceutycznych, firm produkujących sprzęt medyczny na przygotowane w aplikacji profesjonalne szablony, na co Abonent wyraża zgodę, z zastrzeżeniem punktu 9.

9. Za zgodą lub na żądanie Abonenta, Dostawca dopuszcza możliwość wyświetlania na playerze kontentu stanowiącego własność osoby trzeciej. W tym przypadku, Strony zawierają aneks do niniejszej umowy, w którym regulują dodatkowe warunki korzystania z usługi oraz ustalają dodatkową opłatę należną Dostawcy od Abonenta za umożliwienie Abonentowi wyświetlania poprzez player kontentu stanowiącego własność osoby trzeciej.

10. Dostawca oświadcza, że Abonent ma możliwość wygenerowania własnego tekstu oraz stanowiących jego własność fotografii (utwór) na przygotowane w aplikacji profesjonalne szablony stanowiące filmy video oraz plansze statyczne. Aplikacja umożliwia natychmiastowe przesłanie wygenerowanego przez Abonenta utworu na player. Utwór Abonenta będzie wyświetlał się pomiędzy przygotowanym w aplikacji kontentem branżowym w miejscu wskazanym przez Abonenta.

11. Dostawca oświadcza, że nie uprawnia Abonenta do zamieszczania na przygotowane w aplikacji profesjonalne szablony treści i zdjęć dotyczących tematów: przemocy, narkotyków, alkoholu, zachęcania do przemocy, pornografii, rasizmu, nienawiści i dyskryminacji wobec jakiejkolwiek osoby lub w oparciu o rasę, religię, płeć, orientację seksualną, społeczność lub narodowość, groźby, krzywdzenie bezradnych, naruszanie prywatności, oszczerstw i wszelkich innych obraźliwych treści, jak również sugerowania przez Abonenta treścią zamieszczaną na szablonie, że osoby na nim zamieszczone mogą być chore, zakażone, niepełnosprawne lub uzależnione, na co Abonent wyraża zgodę.

12. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień z punktu 8 i punktu 11, Dostawcy przysługuje od Abonenta kara umowna określona w Umowie za każde stwierdzone naruszenie. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

13. Dostawca oświadcza, że aplikacja umożliwia Abonentowi personalizację, a w szczególności wyłączenie poszczególnych kategorii bądź wyświetlanie wyłącznie utworów przygotowanych na profesjonalnych szablonach przez Abonenta.

14. Abonentowi przysługuje pełny dostęp do alertów związanych z korzystaniem z usługi, takich jak: siła sygnału sieciowego, stan pamięci komputera, temperatura procesora, użycia procesora oraz zajętości dysku playera.

Digital Direct House Sp. z o. o. (zwana dalej DDH) niniejszym przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zbierania informacji (Politykę Prywatności) aplikacji EMINTO (dalej Aplikacja) i strony internetowej https://eminto.pl/ i jej podstronach (Serwis) w celu zapoznania się z nią przez Użytkownika korzystającego z usług Aplikacji i Serwisu (Użytkownik)

.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Korzystając z Aplikacji i / lub Serwisu, Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

2. DDH jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji i / lub Serwisu. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych,

e) wniesienia sprzeciwu.

3. Dane osobowe użytkowników Aplikacji i / lub Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez DDH wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Aplikację, Serwis i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Aplikacji i / lub Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Aplikacji i Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach DDH, w tym marketingu bezpośredniego wyłącznie własnych produktów i usług DDH. Administratorem danych osobowych jest DDH.4. DDH nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Aplikacji i / lub Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez DDH dane osobowe użytkowników Aplikacji i / lub Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. DDH gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji o cookies Użytkownik może znaleźć na stronie internetowej www.aboutcookies.org.

7. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności użytkownicy Aplikacji i / lub Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@eminto.pl

8. Digital Direct House sp. z o. o. ma wdrożone procedury RODO zgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności: Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych, Ocenę Ryzyka oraz powołano Inspektora Ochrony Danych, którym jest radca prawny Jarosław Hernik - kontakt: rodo@eminto.pl.

9. Podawanie danych osobowych Abonentów w Aplikacji jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku odmowy podania danych, Dostawca nie będzie mógł zrealizować usługi.

10. Zakres danych zbieranych do świadczenia usługi Aplikacji to: imię, nazwisko, PESEL (data i miejsce urodzenia), firma, REGON, NIP, nr dokumentu tożsamości, adres, a także numer telefonu, adres e-mail do celów kontaktowych.

11.Abonent ma prawo do dostępu do swoich danych, a także sprostowania lub usunięcia (po upływie terminu wskazanego w przepisach prawa) oraz wniesienia sprzeciwu, a także przeniesienia danych (o ile przepis prawa na to wskazuje). Abonent ma prawo do otrzymania informacji (w sposób zrozumiały i w powszechnym formacie) jakie dane osobowe przekazał Dostawcy.

12. DDH dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności Abonentów. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla Dostawcy kwestię priorytetową.

13. DDH chroni Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu DDH stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Aplikacji i / lub Serwisu.

15. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

16. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych: administratorem danych osobowych jest Digital Direct House Sp. Zo.o. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rodo@eminto.pl

Testuj 15 dni za darmo Zamknij

    * pole wymagane